Сања Михајловиќ-Костадиновска – Во кратки црти

Сања Михајловиќ-Костадиновска – Во кратки црти

З

бирката е подредена во три кохерентни циклуси: „Средби и сеќавања“, „Метаматерија“ и „Замислени светови“. Расказите се запишани во трето и почесто во прво лице, од веродостоен наратор, кој сепак повремено како со сласт да ужива и во неверодостојност, користејќи ја за заводливо да го води читателот низ приказната.

[…] Речиси сите раскази се сместени во апстрактни временско-просторни координати, кои сепак се некаде во современоста и во урбани средини, а тоа остава впечаток на автобиографичност на расказите. Но, овој пристап (неретко исповедниот тон и одмерената лиричност, кои ни за миг не оддаваат нијанси на патос) може да се гледа како мала, незабележлива и успешно приредена замка, а онаа нежна, спонтана запрашаност помеѓу можноста на автобиографијата и извесноста на фикцијата е само уште една питка одлика на оваа збирка. […]

Живко Грозданоски

 

Автор: Сања Михајловиќ-Костадиновска

Дизајн на корица: Наталија Лукомска

Број на страници: 67

Едиција: Наше маало | Формат: 185×110

Извадок од книгата

Нарачај дома

Препорачај ја книгата