Кон „Урбани легенди“ од Васко Марковски

Кон „Урбани легенди“ од Васко Марковски

Тој е неуморен и педантен хроничар на убавите нешта. Таа посветеност на бележењето, на белешките, на от­кривањето на приказните, не е собрана само со го­ле­мото новинарско искуство низ многуте познати ме­диуми и редакции (Република, Life Магазин, Free Time Guide – Macedonia, Форум, Шпиц, Вечер, Ма­ке­донско радио), туку е и негова даденост како човек. Тоа е…