Лидија Танушевска - Прилог кон конфронтативна граматика на македонскиот и на полскиот јазик

страници: 145 формат: 200×130 цена: 200 Предмет на овој научен труд е конфронтативното проучување на граматикализираните морфолошки појави во полскиот наспрема македонскиот јазик. Под терминот „граматикализација“ се подразбира регуларно појавување на морфосинтаксичките експоненти на одредена граматичка категорија. Значи, овој труд ја разгледува граматикализацијата како процес при кој одредени лексемски единици и конструкции добиваат граматички функции во одредени…